กพอ.ไฟเขียวEEC VISA เสียภาษีเงินได้17%นาน10ปีเริ่ม1ม.ค.67

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เห็นชอบการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (EEC Visa)  โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาลงทุนในพื้นที่อีอีซี สามารถนำคนต่างด้าวเข้ามาภายใต้  EEC Visa แบ่งเป็น 4 ประเภท

สำหรับผู้ได้รับ EEC Visa  ประกอบด้วย 1.ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประเภท Specialist : EEC Visa “S” 2.ผู้บริหารประเภท Executive : EEC Visa “E” 3.ผู้ชำนาญการประเภท Professional : EEC Visa “P” และ4. คู่สมรสและผู้ติดตามประเภท Other : EEC Visa “O”

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ EEC Work permit อัตโมมัติ โดยเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คงที่ 17% หรือ VISA สูงสุด 10 ปี ตามระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สามารถรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast track) ณ สนามบินนานาชาติทั่วประเทศไทย เริ่มขอรับสิทธิ์ 1 ม.ค. 2567

นอกจากนี้ ประชุมยังเห็นชอบแนวทางการให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตEEC ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศ ประกอบด้วย การสร้างนวัตกรรมการให้บริการภาครัฐ การเจรจาสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ การพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน และการติดตามตรวจสอบ.