ครม.ผ่านกฎหมายจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบแบบสมัครใจ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  ได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่…)​พ.ศ.  เป็นที่เรียบร้อย ส่งผลให้แบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการออกเป็น 2 รอบ  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.67 เป็นต้นไป ส่วนพนักงานลูกจ้าง จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.67 เป็นต้น

ทั้งนี้ในหลักการจ่ายเงินเดือน ๆ ละ 2 รอบนั้น แบ่งเป็นรอบแรกจะเริ่มจ่ายวันที่ 16 ของทุกเดือน และรอบสองจะจ่ายให้ในวันทำการก่อนวันทำการ 3 วันสุดท้ายของเดือน และยังให้สิทธิข้าราชการสามารถเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือนได้ปีละ 1 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม การแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างราชการนั้น เป็นแบบสมัครใจ  เพราะไม่สามารถบังคับใครได้ โดยข้าราชการรายใดต้องการเงินเดือนๆ ละ 2 งวด  โดยกรมบัญชีกลาง จะเปิดให้ลงทะเบียนยื่นแบบแสดงความประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธ.ค.66 สำหรับข้าราชการ ส่วนลูกจ้าง สามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.พ.67 .