ครม.ผ่านร่างพรบ.งบประมาณ67วงเงิน3.48ล้านล้าน

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท หลังจากนี้จะส่งร่างงบประมาณให้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตรวจสอบรายละเอียด เมื่อแล้วเสร็จนำมาเสนอครม. หลังจากนั้นจากนั้นจะเสนอสภาผู้แทนราษฎร ประมาณต้นเดือนม.ค.67

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 3.48 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท จำนวน 295,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3% โดยรายละเอียดของงบประมาณ 2567 ประกอบด้วย

ส่วนรายจ่ายประจำ 2.535 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 72.85% ต่องบประมาณ รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 118,361 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.40% รายจ่ายลงทุน 715,381 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 20.56% รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 118,320 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.40%.