ครม.ไฟเขียวกองทุน‘TESG’ลดหย่อนภาษี30%คาดขาย1ธ.ค.นี้

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่… (พ.ศ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย) ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้เงินได้ของบุคคลธรรมดาที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน “กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund หรือ TESG)” ในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 100,000 บาท

สำหรับปีภาษีนั้น เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้  ทั้งนี้ ต้องถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่น้อยกว่า 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเปิดเผยว่า หลังจาก ครม.อนุมัติการจัดตั้งกองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน หรือ TESG คาดว่า บลจ.ต่าง ๆ จะเริ่มขายกองทุนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม นี้ โดยผู้ลงทุนจะได้สิทธิลดหย่อนภาษี 1 แสนบาท/ราย เพื่อให้ทันปีภาษี 2566 คาดว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นปีละ 1 หมื่นล้านบาท โดยกองทุนฯ จะลงทุนในหุ้น และตราสารหนี้ไทยที่มี ESG ระยะเวลาถือครอง 8 ปี.