ครม.ไฟเขียวงบประมาณปี67วงเงิน3.48ล้านล้านเพิ่มขึ้น9.3%

รายข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ตามที่สำนักงบประมาณ เสนอ ภายหลังจากได้พิจารณาวงเงินคำขอจัดสรรเบื้องต้น ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เสนอเข้ามาให้เหลืออยู่ภายใต้กรอบวงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท แล้ว

สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 มีวงเงินรวม 3.48 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท จำนวน 295,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3% แยกเป็น

รายจ่ายประจำ 2.535 ล้านล้านบาท คิดเป็น 72.85%  รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 118,361 ล้านบาท คิดเป็น 3.40% ต่องบประมาณ รายจ่ายลงทุน 715,381 ล้านบาท คิดเป็น20.56% ต่องบประมาณ รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 118,320 ล้านบาท คิดเป็น 3.40% ต่องบประมาณ ส่วนรายได้รัฐบาล ประเมินไว้อยู่ที่ 2.787 ล้านบาท

หลังจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ตามขั้นตอน จะสามารถนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรวาระแรก วันที่ 3 -4 มกราคม 2567  และวันที่ 3 – 4 เม.ย. 2567 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯในวาระที่ 2-3 เมื่อผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว หลังจากนั้น วันที่ 9 – 10 เม.ย. 2567 ส่งให้วุฒิสภาพิจารณาฯ แล้ววันที่ 17 เม.ย. 2567 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป.