คลังรับลูกรัฐบาลถก5มาตรการดันไทยศูนย์กลางท่องเที่ยว

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พ.ย. มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการส่งเสริมประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้จากการใช้จ่ายในประเทศและจากต่างประเทศ

มาตรการดังกล่าว จะช่วยสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม และได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง มหาดไทย และต่างประเทศ ดำเนินการศึกษารายละเอียด ของมาตรการดังกล่าวเพื่อนำเสนอครม.ต่อไป ซึ่งกระทรวงการคลังจะได้ประชุมหารือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้ 5 มาตรการ  1.ด้านภาษีและการเงินเพื่อสนับสนุนสินค้าไทยให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว 2.การปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่น ๆ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 3.การพิจารณาความเหมาะสมในการยกเลิกอนุญาตให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อขายสำหรับร้านค้าปลอดอากรขาเข้ารวม ถึงการยกเว้นอากรของที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากรสำหรับผู้โดยสารขาเข้า 4.การผ่อนปรนเวลาเปิดปิดของสถานบริการสำหรับจังหวัดที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวสูงและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ และ 5.ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาในเรื่องนี้.