ธุรกิจจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ 6.6พันราย มูลค่า 2.7 หมื่นล้าน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดือนตุลาคม 2566  มีผู้ยื่นขอจดทะเบียน จัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศเ  6,647 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 27,210.97 ล้านบาท สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 567 ราย คิดเป็น 8.53% ก่อสร้างอาคารทั่วไป  498 ราย คิดเป็น 7.49% ภัตตาคาร/ร้านอาหาร  331 ราย คิดเป็น 4.98%

โดยธุรกิจจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท มากสุดมี 4,117 ราย คิดเป็น 61.94% ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1-5 ล้านบาท  2,438 ราย คิดเป็น 36.68% ทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท มี 74 ราย คิดเป็น 1.11% และทุนมากกว่า 100 ล้านบาท  18 ราย คิดเป็น 0.27%

ส่วนธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนต.ค.มีจำนวน 2,240 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียน8,954.24 ล้านบาท 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 185 ราย คิดเป็น 8.27% อสังหาริมทรัพย์ 136 ราย คิดเป็น 6.08% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 69 ราย คิดเป็น 3.08% ตามลำดับ

สำหรับการลงทุนประกอบธุรกิจในไทย ได้การอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจทั้งสิ้น  63 ราย โดยเงินลงทุนทั้งสิ้น 10,953 ล้านบาท ได้แก่ ญี่ปุ่น 12 ราย เงินลงทุน 5,901 ล้านบาท , จีน  9 ราย เงินลงทุน 2,159 ล้านบาท และ สิงคโปร์  9 ราย เงินลงทุน 798 ล้านบาท.