บีบรัฐวิสาหกิจส่งรายได้เข้าคลัง1.75แสนล้านบาทปี67

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)เปิดเผยว่า ได้รับเป้าหมายในการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้ปี 2567 จากรัฐวิสาหกิจ และกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% จำนวน 1.75 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท หรือ 20%

เป้าหมายการจัดเก็บรายได้ ถือว่าท้าทาย สคร.เพราะสูงขึ้นมากจากปีก่อนอย่างข้างมาก ดังนั้น แนวทางการเร่งรัดรายได้นั้น ทางสคร.จะติดตามและประสานการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามแผนและตัวชี้วัดต่างๆ

ดังนั้น หากว่าเศรษฐกิจดี การบริโภคก็จะดีตามไปด้วย เมื่อการบริโภคดี การใช้บริการของรัฐวิสาหกิจก็จะดีตามไปด้วย ซึ่งสคร.ก็จะได้ติดตามการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้เข้ารัฐได้ตามเป้าหมาย”

ส่วนการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจนั้น ในปีงบประมาณ 2567 กำหนดให้มีการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า 95% ของกรอบวงเงิน 2.6 แสนล้านบาท ส่วน การเบิกจ่ายงบลงทุนของปี 2566 ยังไม่แล้วเสร็จต้องรอผลการเบิกจ่ายอีก 3 เดือน เนื่องจากยังมีรัฐวิสาหกิจที่ใช้ปีบัญชีตามปีปฏิทิน เช่น   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คาดว่าจะเบิกจ่ายลงทุนได้ตามเป้าหมายที่ 2.4 แสนล้านบาท

สคร.จะกำกับและติดตามการเบิกจ่ายลงทุน ของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ หากติดปัญหาในส่วนใดก็จะเข้าไปดูแล ยอมรับว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย 95% ไม่ใช่เรื่องง่าย เช่นเดียวกับการให้รัฐวิสาหกิจส่งรายได้ 1.75 แสนล้านบาทในปี 2567เช่นกัน.