สศช.ชงขึ้นแวตจาก 7% เป็น 10% รัฐมีรายได้ชัดเจนดูแลผู้สูงวัย

     นางสาววรวรรณ พลิคามิน รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวในงานเสวนา “ข้ามรุ่น อนาคตประเทศไทย” จัดโดย สศช.ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งประเทศไทย ว่า โครงสร้างประชากรไทยถือเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ และมีแนวโน้มที่จะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยปี 66 มีผู้สูงอายุ 13.5 ล้านคน  คิดเป็น 20% ของประชากรทั้งประเทศ ส่วนอีก 10 ปีข้างหน้า หรือปี 76 จะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสุดยอด มีผู้สูงอายุ 18.38 ล้านคน หรือ 28% ของประชากรทั้งหมด จากนั้นปี 83 ผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็น 20.51 ล้านคน หรือ 31.37% ของประชากรทั้งหมด เท่ากับว่าประชากรสูงอายุจะคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ

    ทั้งนี้ การสำรวจรายได้ผู้สูงอายุ 34% หรือ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุที่เข้า สู่วัยเกษียณแล้วของประเทศไทยยังคงทำงานอยู่ แต่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน
โดยผู้สูงอายุกว่า 78.3% มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี ยกเว้น ข้าราชการเท่านั้นที่เกษียณแล้วมีรายได้จากเงินบำนาญชัดเจนไม่ต่ำกว่า 40% ของรายได้เดือนสุดท้ายที่ได้รับ ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ออมเงินอยู่ในช่องทางอื่น เช่น ประกันสังคม หรือกองทุนการออมแห่งชาติ มีไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายในวัยเกษียณ “มีการนำเสนอรูปแบบการออมสำหรับผู้สูงอายุหลายรูปแบบ