อ่วม!ค่าไฟงวดม.ค.-เม.ย.67เกือบ5บาท/หน่วย เอกชนค้าน

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ประชุมมีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) ให้ปรับค่าเอฟทีขายปลีกสำหรับเรงวดเดือน ม.ค.- เม.ย. 2567 เท่ากับ 89.55 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 69.07 สตางค์ต่อหน่วย

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) การพิจารณาปรับค่าเอฟทีดังกล่าว กกพ. คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า แต่ต้องไม่กระทบต่อศักยภาพความมั่นคงในการบริการพลังงานของ กฟผ.

นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า อัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่กกพ.ประกาศออกมา เชื่อว่าทางฝ่ายนโยบายจะไม่เลือกแนวทางที่ประกาศออกมาอย่างแน่นอน จะต้องไปปรับลดต้นทุนต่าง ๆ ตามที่เอกชนได้นำเสนอไป จึงต้องรอดูการตัดสินใจราคาสุดท้ายของฝ่ายนโยบายจะเคาะออกมาเท่าไร เบื้องต้นมองว่า ไม่ควรเกินกว่าราคาค่าไฟในงวดปัจจุบันอยู่ที่หน่วยละ 3.99 บาท.