ไฟเขียวช่วยชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละพัน5.6หมื่นล้าน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์  เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดการข้าวแห่งชาติ (นบข.) เสนอให้เงินช่วยเหลือชาวนา (ค่าเก็บเกี่ยวข้าว)ไร่ละ 1,000 บาท  ปีการผลิต 2566/67 วงเงิน 5.6 หมื่นล้านบาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือ ครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 ประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือน

โดยสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนา ได้เร็วที่สุดในวันที่ 20 พ.ย. และช้าสุดไม่เกิน 1 เดือน โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินในส่วนนี้ไปก่อน แล้วรัฐบาลใช้เงินงบประมาณจ่ายคืนภายหลัง

ก่อนหน้านี้ ครม. เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโดยให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี  3 ล้านตัน วงเงิน 10,120.71 ล้านบาท ช่วยค่าฝาก 1,500 บาทต่อตันโดยให้สหกรณ์รับ 1,000 บาท/ตัน และเกษตรกรรับ 500 บาท/ตัน และให้สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม มีเป้าหมาย 1 ล้านตัน วงเงิน 481.25 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ย 1% รัฐช่วยดอกเบี้ย 3.85% ระยะเวลา 15 เดือน เริ่ม 1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567.